Optymizm pracodawców w IV kwartale rośnie

Agencja zatrudnienia Manpower Polska poinformowała, że pracodawcy pozostają optymistyczni w IV kwartale 2010 r., pomimo obniżenia ich planów zatrudniania w ujęciu kwartalnym. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +11% i należy do najbardziej optymistycznych wśród 17 krajów w Europie, w których badanie jest prowadzone.


Według Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia 19% pracodawców planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8% przewiduje redukcję liczby etatów, a 71% badanych szacuje brak zmian personalnych w IV kwartale 2010 r. W porównaniu z ubiegłym kwartałem odnotowano umiarkowany spadek prognozy o 7 punktów procentowych, natomiast w ujęciu rocznym prognoza wzrosła o 6 punktów procentowych.


Wyniki badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2010 r. wskazują, na niewielkie pogorszenie koniunktury na polskim rynku pracy w nadchodzących trzech miesiącach. Pomimo niższej prognozy netto zatrudnienia niż przed kwartałem, optymizm polskich pracodawców pozostaje bardzo silny w porównaniu z wynikami 17 krajów badanych w Europie”, wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. „Największe intencje do tworzenia nowych etatów obserwujemy wśród pracodawców z sektora Instytucje sektora publicznego i Produkcja przemysłowa. To sektory o najwyższej w nadchodzącym kwartale prognozie netto zatrudnienia, które jednocześnie odnotowały wzrost prognozy w ujęciu kwartalnym i rocznym – dodaje Iwona Janas.


W IV kwartale 2010 r. we wszystkich dziesięciu badanych sektorach więcej pracodawców przewiduje zwiększenie zatrudnienia, niż redukcję liczby etatów. Instytucje sektora publicznego to sektor, w którym przewidywany jest dynamiczny przyrost miejsc pracy, prognoza netto zatrudnienia wynosi +30%. Pracodawcy z sektora Produkcja przemysłowa są bardzo optymistyczni, jeśli chodzi o tworzenie nowych etatów, prognoza netto zatrudnienia osiąga +20%. Stały wzrost poziomu zatrudnienia jest przewidywany również w sektorze Budownictwo, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +11%. Najbardziej ostrożni są pracodawcy z sektora Restauracje/ Hotele, w którym prognoza netto zatrudnienia jest najniższa i wynosi +4%.


W porównaniu z III kwartałem 2010 r. niższą prognozę odnotowano w siedmiu sektorach. Największy spadek optymizmu pracodawców, o 33 punkty procentowe, ustalono dla sektora Budownictwo. Znaczne spadki prognozy, o 20 i 16 punktów procentowych, odnotowano odpowiednio dla sektorów Restauracje/ Hotele i Kopalnie/ Przemysł wydobywczy. Tymczasem poprawa prognozy w ujęciu kwartalnym nastąpiła w dwóch sektorach; umiarkowany wzrost o 7 punktów procentowych odnotowano dla sektora Instytucje sektora publicznego, o 3 punkty procentowe wzrosła prognoza dla sektora Produkcja przemysłowa.


W porównaniu z IV kwartałem 2009 r. pracodawcy w czterech sektorach wykazują większy optymizm. Najbardziej gwałtowny wzrost, o 29 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa, o znaczne 20 punktów procentowych wzrosła prognoza dla sektora Instytucje sektora publicznego. Osłabienie intencji pracodawców do zatrudniania nowych pracowników w ujęciu rocznym odnotowano w trzech sektorach, w tym w sektorze Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, w którym prognoza spadła najwięcej, o 4 punkty procentowe.


We wszystkich 6 badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2010 r. jest pozytywna. Największy optymizm w zatrudnianiu pracowników wykazują firmy z regionu Południowego (województwo małopolskie, śląskie), w którym na podstawie deklaracji pracodawców ustalono prognozę netto zatrudnienia +17%. Dobre perspektywy zatrudnienia odnotowano w regionach Centralnym (województwo łódzkie, mazowieckie) i Południowo-Zachodnim (województwo dolnośląskie, opolskie), prognoza netto zatrudnienia wynosi tam odpowiednio +15% i +12%. Najniższą prognozę netto zatrudnienia +2% odnotowano dla regionu Północnego (województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie).


W porównaniu z III kwartałem 2010 r., prognozy dotyczące zatrudniania są niższe w 5 z 6 badanych regionach. W regionie Północno-Zachodnim (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie) widoczny jest najbardziej wyraźny spadek optymizmu pracodawców, prognoza zmniejszyła się o 14 punktów procentowych. W regionach Południowo-Zachodnim, Północnym i Wschodnim (województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) prognoza jest niższa o 11 punktów procentowych.


W porównaniu do IV kwartału 2009 r., obserwujemy jednak wzrost optymizmu pracodawców we wszystkich badanych regionach. Największe zmiany są zauważalne w regionie Południowym, gdzie prognoza wzrosła znacznie o 11 punktów procentowych, natomiast w regionie Południowo-Zachodnim nastąpiła umiarkowana poprawa prognozy o 7 punktów procentowych.


Analizując wyniki badania Manpower dla wszystkich 36 badanych krajów widzimy, że w 28 krajach więcej pracodawców deklaruje, że będzie zatrudniać niż zwalniać pracowników w IV kwartale 2010 r., natomiast pracodawcy z 5 krajów nie są optymistyczni i w tych krajach prognoza netto zatrudnienia ma wartość ujemną. To znaczna poprawa w porównaniu z wynikami badania przed rokiem, gdy wyraźny pesymizm pracodawców widoczny był w 12 krajach.


W ujęciu globalnym, na podstawie deklaracji pracodawców, wyższą niż przed rokiem prognozę netto zatrudnienia ustalono w 32 krajach i terytoriach. Największy optymizm w IV kwartale 2010 r. wykazują pracodawcy z Chin (+47%), Tajwanu (+40%), Indii (+38%) i Brazylii (+37%). Prognoza dla Chin i Tajwanu jest najwyższa od czasu, gdy badanie zostało wprowadzone w tych krajach. Z kolei największą ostrożność wykazują pracodawcy z Grecji (-10%), Włoch (-9%) i Czech (-2%).


Podobnie jak w III kwartale 2010 r. zróżnicowany optymizm przejawia się w deklaracjach pracodawców z 18 krajów badanych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). W IV kwartale 2010 r. plany pracodawców są optymistyczne w 10 krajach, choć obserwujemy spadek prognozy w ujęciu kwartalnym w 11 krajach. Jednak w ujęciu rocznym prognozy są wyższe w 15 krajach. Najbardziej optymistyczne prognozy odnotowano dla Szwajcarii (+15%), Norwegii i Polski (+11% dla obu), zaś najmniej optymistyczne dla Grecji i Włoch.


Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2010 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych, przeprowadzonych pomiędzy 15 a 28 lipca 2010 r., obejmujących grupę 750 pracodawców reprezentującą 10 sektorów z 6 regionów Polski. Prognoza netto zatrudnienia to wynik analizy danych, jakie otrzymywane są z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pani/ Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku października do końca grudnia 2010 r. w porównaniu do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, z ujemnym jego redukcję.


Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które przeprowadzone zostało po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r. W chwili obecnej, w badaniu uczestniczy prawie 62 000 pracodawców z 36 krajów. Barometr Manpower to jedyne badanie rynku pracy o tak dużym rozmiarze, zakresie i długiej historii. W chwili obecnej, w wielu krajach Barometr Manpower to nie tylko narzędzie badawcze, ale wiarygodny wskaźnik ekonomiczny stosowany przez m.in. Bank Angielski i Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.Manpower Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od marca 2001 r. Pod marką Manpower w Polsce działa prawie 50 agencji. W chwili obecnej usługi Manpower w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing usług oraz doradztwo personalne. Z grupy Manpower w Polsce obecne są również Manpower Professional, Manpower Business Solutions, Right Management i Elan.

Źródło: Manpower Polska


We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0