Czy szkolenia zdrożeją od przyszłego roku?

24 września 2010 roku Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące zasad opodatkowania działalności edukacyjnej, która obecnie w zdecydowanej większości przypadków podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy, regulującego zwolnienia od podatku punktów 26-29, połączone z jednoczesną likwidacją załącznika numer 4, który w pozycji 7 wymieniał, jako zwolnione od podatku usługi w zakresie edukacji (ex 80).

Za serwisem podatki.biz cytujemy wprowadzone zmiany:

Dodane punkty mają następujące brzmienie:

Art. 43.1. Zwalnia się od podatku:.

26) usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone przez podmioty inne niż wymienione w pkt 26 i pkt 27;
29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych  przepisach,
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o  systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
c)  finansowane w całości  ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;


Zmiana jest wynikiem konieczności implementacji prawa unijnego w zakresie harmonizowania podatku VAT (dyrektywa 112), które stanowi, iż zwolnieniu podlegają usługi kształcenia świadczone przez podmioty prawa publicznego.

W wyniku nowelizacji powstała sytuacja, w której firmy szkoleniowe, nieposiadające obecnie statusu jednostek oświatowych, chcąc dalej świadczyć usługi zwolnione od podatku VAT, powinny uzyskać akredytację (w rozumieniu przepisów o systemie oświaty).

Warto więc zapoznać się z wymogami, jakie stawiane są jednostkom starającym się o akredytację oświatową.

Artykuł 68b ustawy o systemie oświaty ustanawia zasadę generalną, zgodnie z którą placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka.

Akredytację mogą uzyskać jednostki, które spełniają następujące warunki:

1) zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne;
2) zatrudniają wykwalifikowaną kadrę;
3) opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.

W postępowaniu o uzyskanie akredytacji kurator oświaty uwzględnia również wyniki nadzoru pedagogicznego…

Źródło: podatki.biz

1 Komentarz
  1. Myślę, że firmy szkoleniowe są na tyle dobrze zorientowane w biznesie i ekonomii, że poradzą z tymi zmianami. Poza tym, koszt szkolenia to inwestycja w firmę, którą trzeba się liczyć. Osobiście dużo wiem o szkoleniach z firmy MayAgency – czytając opinie kursantów, odnosi się wrażenie, że spędzili na nich czas najefektywniej od kąd pamiętają.

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0